Optimalizace obratu zásob: Podceňovaný faktor úspěchu v retailu

Optimalizace obratu zásob není jen o efektivním řízení fyzických zásob, ale hlavně o strategickém plánování, které vám umožní převálcovat konkurenci.

Revolt BI
20. března 2024

V každodenním zápase o zákazníky a zisk může být klíčem k úspěchu něco tak zdánlivě banálního jako obrat zásob. Zatímco reklamy blikají na každém rohu a nové kolekce se objevují každý měsíc, je to v zákulisí, v tichu skladových regálů, kde se odehrává skutečná bitva o efektivitu a prosperitu.

Ať už jde o malý obchod s oblečením nebo rozsáhlou síť supermarketů, efektivní správa zásob může výrazně ovlivnit vaši schopnost reagovat na tržní změny, splnit očekávání zákazníků a maximalizovat zisk.

Nespokojení zákazníci versus přeplněné sklady

Retail se neustále pohybuje na tenké hranici mezi zásobováním a poptávkou, kde efektivní řízení zásobovacího řetězce je tím hlavním faktorem úspěch. Podívejme se například na sezónní zboží, jako jsou lyžařské bundy. Pro obchody se sportovním vybavením je klíčové správně načasovat nákup těchto bund, aby předcházely kolísání poptávky během zimní sezóny.

Začíná to výběrem dodavatelů a nákupem zboží několik měsíců před začátkem sezóny, což vyžaduje pečlivou předpověď prodeje založenou na tržních trendech, historických datech a možných budoucích vlivů na trh. Po nákupu následuje logistická výzva spojená s optimalizací skladového prostoru, kde je klíčové zboží správně uskladnit a zároveň zachovat efektivitu při manipulaci se zásobami.

Při správném načasování a efektivním skladovém řízení mohou retailové firmy zboží rychle expedovat, jakmile poptávka stoupne. To minimalizuje dobu, po kterou je zboží uskladněno, a tím snižuje náklady na skladování. Navíc, rychlé doplnění oblíbených produktů na prodejní plochu nebo do online katalogu zvyšuje spokojenost zákazníků a podporuje pravidelné prodeje.

V tomto kontextu se optimalizace obratu zásob stává strategickým úkolem, který vyžaduje pokročilé plánování, přesné prognózy a agilní skladové procesy.

Na interaktivní report zaskladněnosti se můžete podívat zde

Klíčové pojmy

Obrátka

Obrátka udává, kolikrát byla celková zásoba prodána a opětovně doplněna v daném časovém období. Slouží k hodnocení efektivity prodeje a managementu zásob. V praxi se využívá především její převrácená hodnota, vyjádřená v kalendářních dnech, která se označuje jako doba obratu zásob.

Obrátkovost (obrat zásob)

Obrátkovost zásob je ukazatel, který vyjadřuje, jak často došlo během roku (nebo určitého období) k prodeji a následnému doplnění zásob. Jedná se o klíčový ukazatel zdraví podniku, protože rychlý obrat zásob, tedy vyšší obrátkovost obvykle značí efektivnější správu zásob a rychlejší obrat kapitálu, který není zbytečně vázán ve skladových zásobách. Na druhou stranu příliš pomalý obrat může signalizovat problémy s prodejností zboží, nadměrné zásoby nebo nedostatečnou poptávku.

Nadzásoba (overstock)

Stav, kdy maloobchod disponuje větším množstvím zboží, než je aktuálně schopen prodat. Nadzásoba vede ke zvýšeným nákladům na skladování a může snižovat likviditu podniku.

Podzásoba (understock)

Situace, kdy je zásoba produktů nižší než poptávka zákazníků. Podzásoba může vést ke ztrátě prodejů a nespokojenosti zákazníků, kteří nemohou koupit to, co potřebují.

Minimální zásoba

Minimální množství zásob, které je nutné udržovat na skladě, aby se zabránilo riziku podzásoby. Tato úroveň je určena na základě historických dat o prodeji a očekávané poptávce.

Průměrná zásoba 

Střední hodnota zásob držených v určitém časovém období.

Bezpečnostní zásoba (safety stock)

Bezpečnostní zásoba představuje dodatečné množství produktů nad rámec očekávané poptávky, které podnik drží na skladě jako opatření proti nejistotě v dodavatelském řetězci nebo náhlým změnám v poptávce.

Doba dodání (lead time)

Doba, která uplyne od objednání zboží u dodavatele až po jeho fyzické doručení a naskladnění. Kratší doba dodání může pomoci snížit potřebu držet vysoké úrovně zásob.

Vzájemné souvislosti

  • Obratkovost a obrátka jsou úzce propojené pojmy, které společně ukazují, jak efektivně firma spravuje své zásoby ve vztahu k prodejům.
  • Nadzásoba a podzásoba jsou dva extrémy, mezi kterými firmy hledají rovnováhu. Efektivní řízení zásob se snaží tyto stavy předcházet pomocí minimální zásoby a bezpečnostní zásoby.
  • Bezpečnostní zásoba je nástrojem k mitigaci rizika spojeného s podzásobou a je kriticky závislá na přesné době dodání. Dlouhá doba dodání zvyšuje potřebu vyšší bezpečnostní zásoby, zatímco přesné předpovídání a kratší doba dodání může tuto potřebu snížit. 
  • Správným nastavením minimální zásoby a bezpečnostní zásoby se retailové firmy snaží zajistit plynulý tok zboží, optimalizovat obratkovost a udržet obrátku na ideální úrovni, čímž minimalizují riziko nadzásoby a podzásoby. Tyto strategie pomáhají retailovým firmám udržet si konkurenceschopnost tím, že zajistí dostupnost produktů pro zákazníky, když je potřebují, při současném snižování nákladů na udržování nadbytečných zásob.

Proč a jak optimalizovat obrátku

Optimalizace obratu zásob je zásadní pro udržení likvidity a minimalizaci nákladů spojených s držením zásob. Efektivní správa zásob pomáhá snižovat náklady na skladování, zajišťuje, že zboží je dostupné, když je potřeba, a zároveň minimalizuje riziko zastarání a znehodnocení zásob.

Jak zlepšit obrátku

Zlepšení obratu zásob vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje:

  • Pochopení poptávky zákazníků: Důkladná analýza prodejních dat a trendů vám pomůže lépe pochopit, co vaši zákazníci chtějí, a umožní vám přizpůsobit zásoby tak, aby odrážely tyto preference.
  • Efektivní řízení zásob: Investice do pokročilých systémů pro správu zásob, které nabízejí reálný přehled o stavu zásob a umožňují automatické doplňování zásob, mohou výrazně zvýšit efektivitu.
  • Pravidelné hodnocení sortimentu: Identifikace a eliminace zboží, které je neprofitabilní nebo se prodává pomalu, může zlepšit obrat zásob a uvolnit kapitál pro investice do atraktivnějších a výnosnějších produktů.
  • Přizpůsobení nákupní strategie: Využití údajů a analýz pro inteligentnější nákup zásob na základě sezónních trendů, akcí a predikce budoucí poptávky může zlepšit obrat zásob a zvýšit prodej.

Optimalizace obratu zásob není jen o efektivním řízení fyzických zásob, ale také o strategickém plánování a předvídání, které vám umožní zůstat o krok napřed před konkurencí a reagovat flexibilně na měnící se trh. Přestože se může zdát, že se jedná o komplexní úkol, výhody, které optimalizace obratu zásob přináší, jsou zásadní pro dlouhodobý retailový úspěch.

Typické use casy: Konec produktu nebo firmy 

Optimalizace zásob na konci životního cyklu produktu nebo firmy vyžaduje pečlivé plánování. Identifikace signálů, které naznačují blížící se konec produktového cyklu, umožňuje firmám přizpůsobit objem výroby a zásobování. Klíčové je zde využití flexibilních a agilních  výrobních procesů, které umožňují rychlou adaptaci na měnící se tržní podmínky. Včasné snížení výroby a efektivní využití marketingu pro vyprodání zbývajících zásob minimalizuje riziko nadměrných zásob a ztrát spojených s nimi.

Konec produktu: řízení výroby a marketingu

Když se rozhodne o vysazení konkrétního produktu z nabídky, je důležité efektivně řídit zbývající zásoby tohoto produktu. Strategie může zahrnovat postupné snižování výroby, zatímco zvyšuje se intenzita prodejních a marketingových aktivit, aby se stimuloval prodej existujících zásob. Využití dat a analýz pro identifikaci nejlepších kanálů pro vyřazení těchto produktů je klíčové. V případě, že se produkt nedokáže prodat ani za sníženou cenu, může být efektivní strategií jeho recyklace nebo darování.

Konec firmy: efektivní likvidace zásob

V situaci, kdy firma čelí nutnosti ukončit svou činnost, klíčovým prvkem pro minimalizaci finančních ztrát je efektivní likvidace zásob. Strategie zahrnuje použití slevových akcí a vyhledávání alternativních trhů pro zbývající produkty. Cílem je rychle prodat co nejvíce zásob, minimalizovat ztráty a pokud možno uspokojit věřitele. Správné řízení této fáze může zahrnovat i charitativní darování neprodaných zásob, což může pomoci firmě v závěrečné fázi udržet pozitivní obraz ve veřejnosti.

Přečtěte si případovou studii řešení tohoto use casu u společnosti Pietro Fillipi zde

Závěr

Ve světě maloobchodu, kde konkurence nikdy nespí a zákaznické preference se neustále mění, se optimalizace obratu zásob ukazuje jako klíčový faktor úspěchu. Efektivní řízení zásob umožňuje firmám nejen reagovat na tržní změny s neuvěřitelnou agilitou, ale také minimalizovat náklady a maximalizovat ziskovost. Jak ukazují případové studie společností jako Pietro Filipi a Sportisimo, využití pokročilých analytických nástrojů a prediktivních modelů pro řízení zásob může vést k výrazným zlepšením v efektivitě a finančním výkonu.

Úspěch v maloobchodu již dávno nepřichází jen díky atraktivnímu výkladu nebo širokému sortimentu. V dnešní době je úspěch z velké části o zákulisní práci, o schopnosti predikovat, plánovat a reagovat – a v srdci toho všeho leží optimalizace obratu zásob.

Firmy, které dokážou mistrovsky balancovat mezi poptávkou a nabídkou, a přitom udržovat své zásoby v neustálém pohybu, nejenže přežijí, ale převálcují konkurenci. S pravými nástroji a strategiemi je optimalizace obratu zásob v retailu nejen možná, ale může být i podceňovaným faktorem úspěchu.

Přečtěte si některý z našich dalších článků